Duchovní pastýř, sociální reformátor a publicista

Duchovní pastýř

Kolpingovo křesťanství a kněžství nebylo v jeho životě žádnou formalitou. Myslel a cítil s církví. Těšilo ho patřit k ní a moci s ní trpět. Jeho hlavní snahou bylo to, aby se církev nerealizovala pouze v posvěcených prostorách kostelů, ale i venku ve světě. Víra, důvěra v Boha a modlitba byly pro Kolpinga základem jeho kněžské služby, kterou chápal jako následování Ježíše. Věděl od svého Stvořitele a Spasitele, jak snášet dobré i špatné. Jeho víra v Boha mu dala sílu překonat bezvýchodné životní situace. K tomu pár jeho slov: "Kdo činí dobro ve víře v Boha, má dvojí odvahu. Odvaha roste vždy se srdcem a srdce roste s každým dobrým skutkem." Modlitba pro něj byla neustálou rozmluvou s Bohem: "Naplněn přesvědčením, že ani jeden vlas nespadne z našich hlav bez vůle Otce na nebesích, věřím v sílu modlitby".

 

Sociální reformátor

Podle Adolpha Kolpinga je každý křesťan povolán, aby se účastnil na obnovení společnosti v duchu evangelia Ježíše Krista.Víra pro něj byla předpokladem pro řešení sociálních otázek a problémů. Dle tohoto chápání víry se chtěl Kolping spoluúčastnit na řešení sociálních otázek a na obnově církve a společnosti. V tomto smyslu ho dnes můžeme po právu označit za nejvýznamnějšího duchovního a sociálního reformátora 19. století.

Svatý otec papež Jan Pavel II. ve svém kázání při bohoslužbě za blahoslaveného Adolpha Kolpinga dne 27. října 1991 v Římě řekl: "Svými idejemi je průkopníkem a předchůdcem velkých sociálních encyklik, které začaly encyklikou "Rerum novarum" (1891) a letos nalezla svou následovnici v "Centesimus annus".


Publicista

Je třeba se zmínit o publicistické činnosti Adolpha Kolpinga. Prostřednictvím kázání a přednášek, stejně tak jako prostřednictvím článků, úvah a komentářů v různých novinách a listech sděloval své reformátorské myšlenky širokému okruhu posluchačů a čtenářskému publiku. Vypracoval se v úspěšného katolického publicistu 19. století. Za zmínku stojí především "Kalendář pro katolický lid" a "Rýnské lidové listy". Tyto publikace dosáhly vysokých nákladů v katolickém Německu.

Jeho srozumitelná řeč nalezla u prostých i vzdělaných lidí velký ohlas.

Cílem bylo "posílit pozitivní síly v lidech a prohloubit jejich víru". Kolping ale svou spisovatelskou činností získával i finanční zajištění pro jeho dílo.